विधार्थिको दैनिकि

GAG विधालयमा वैदेशिक विधार्थीहरुले दैनिक जिवन रमाइलोसँग बिताएका छन्
wakeup.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

8:00 उठ्ने

dentruong.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

8:30 स्कुल जाने

giohoc.jpg?fit=400%2C251&ssl=1

9:00 ~ 12:30 विधालयमा पढ्ने

lamthem.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

16:00 पार्ट टाइम जब

venha.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

20:00 घर फर्कने

tuhoc.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

21:00 स्वयम् अध्ययन

dingu.jpg?fit=250%2C188&ssl=1

23:30 सुत्ने