MỘT NGÀY CỦA DU HỌC SINH

Học sinh học viện tiếng Nhật GAG sẽ được trải qua một ngày thật ý nghĩa và đa dạng
[history connector=”1″ css_animation=”top-to-bottom” linewidth=”5″ linetype=”square” grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ gradientone=”#ce2f2f” gradienttwo=”#ff3a3a”][historyinner title=”8:00 THỨC DẬY” image_attachmentid=”4055″ image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”right” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”8:30 ĐẾN TRƯỜNG” image_attachmentid=”4071″ image_position=”right” image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”left” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”9:00 ~ 12:30 GIỜ HỌC” image_attachmentid=”4067″ image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”right” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”16:00 LÀM THÊM” image_attachmentid=”4068″ image_position=”right” image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”left” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”20:00 VỀ NHÀ” image_attachmentid=”4070″ image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”right” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”21:00 TỰ HỌC” image_attachmentid=”4069″ image_position=”right” image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”left” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][historyinner title=”23:30 ĐI NGỦ” image_attachmentid=”4066″ image_style=”vc_box_outline” border_color=”juicy_pink” direction=”right” icon_icon=”0″ icon_size=”0″ icon_rotate=”0″ icon_flip=”0″ icon_spin=”0″ icon_border=”0″ icon_shape=”0″ icon_position=”0″ grids___columns___mobile=”12″ grids___columns___tablet=”12″ grids___columns___small=”12″ grids___columns___large=”12″ grids___offset___mobile=”0″ grids___offset___tablet=”0″ grids___offset___small=”0″ grids___offset___large=”0″ grids___push___mobile=”0″ grids___push___tablet=”0″ grids___push___small=”0″ grids___push___large=”0″ grids___pull___mobile=”0″ grids___pull___tablet=”0″ grids___pull___small=”0″ grids___pull___large=”0″ left_grids___columns___mobile=”4″ left_grids___columns___tablet=”4″ left_grids___columns___small=”4″ left_grids___columns___large=”4″ left_grids___offset___mobile=”0″ left_grids___offset___tablet=”0″ left_grids___offset___small=”0″ left_grids___offset___large=”0″ left_grids___push___mobile=”0″ left_grids___push___tablet=”0″ left_grids___push___small=”0″ left_grids___push___large=”0″ left_grids___pull___mobile=”0″ left_grids___pull___tablet=”0″ left_grids___pull___small=”0″ left_grids___pull___large=”0″ right_grids___columns___mobile=”8″ right_grids___columns___tablet=”8″ right_grids___columns___small=”8″ right_grids___columns___large=”8″ right_grids___offset___mobile=”0″ right_grids___offset___tablet=”0″ right_grids___offset___small=”0″ right_grids___offset___large=”0″ right_grids___push___mobile=”0″ right_grids___push___tablet=”0″ right_grids___push___small=”0″ right_grids___push___large=”0″ right_grids___pull___mobile=”0″ right_grids___pull___tablet=”0″ right_grids___pull___small=”0″ right_grids___pull___large=”0″ image_size=”full”][/historyinner][/history]